Mimago

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we deze bewaren en welke rechten je kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die via de website, per e-mail of op enige andere wijze aan ons worden verstrekt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens:

Manuel Goukens

manuel@mimago.be

of

SDidIT

Info@sdidit.be

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, kortweg GDPR).

VERWERKINGSDOELEINDEN & RECHTSGRONDEN:

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het kader van klantenbeheer, de uitvoering van uw contract(en), om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten die in lijn zijn met onze reeds bestaande relatie en voor marketing, zoals het aanbieden van promoties.

De gebruiker kan steeds, kosteloos en op verzoek, zich verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing. Daartoe kunnen wij op de hoogte worden gebracht. Uw gegevens worden in geen geval verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

Wij verwerken persoonsgegevens vanuit volgende rechtsgronden:

– Administratie en dienstverlening aan klanten (uitvoering overeenkomst). – Op de hoogte houden van geïnteresseerden van onze activiteiten via digitale    mailings (met toestemming van de betrokkenen) (gerechtvaardigd belang).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Ter uitvoering van bovenstaande verwerkingsdoeleinden kunnen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens vragen: voornaam, naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, ondernemingsnummer.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen; o.a. via inschrijvings-, invul- en contactformulieren, persoonlijk en telefonisch contact, correspondentie per e-mail en brief, … Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

BEWAARTERMIJN:

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij verbinden ons ertoe minstens om de 5 jaar te verifiëren of uw gegevens up-to-date zijn en/of we deze nog langer mogen bewaren. Sowieso heb je te allen tijde het recht om uw gegevens die in ons bezit zijn te wijzigen en/of te laten verwijderen.

WEBSITE & COOKIES:

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en stem je in met het gebruik van cookies.

Wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke je naar onze-website gekomen bent, of het webadres waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS:

Wij hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT-systemen zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE:

                    Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou   betrekking hebben.

                    Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of   onvolledig zijn.

                    Je hebt recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens    welke wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn    voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het     recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

                    Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar   hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze    verwerking te stoppen.

                    Je kan bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde    persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

                    Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten    overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING:

 

Wij kunnen onze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op Vrijdag 08 December 2023